کسي اگه خيال کنه من عاشق ِ دربدرم، ( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
شبي به شيشه ام خود را تو بستي( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
گفتم که ببينم خبري هست ، نبود( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
لبِ خشکيده رود فرياد ميکرد( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
لبِ زاينده رود خشکيد ، عاشق( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
چشمم بدر سوخت که برگردي دوباره( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
لبِ نوش تو باده نوش داره...( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
جهاني که دقايق هم ندارد( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
امشب هوسي از لبِ نازي دارم( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
تمام آسمان ابري فقط ماهِ تو پيدا بود ( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
کـــمانِ سازي به زلف نسيــم ميــسازي ( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
هـــــــــــــواي آمدنت با دلم قدم ميزد( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
به احترامِ دوستي مون از اين به بعد فقط سکوت( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
افسوس که آئينه فريبم نميدهد ( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
گلي با گل برابر کرد رويش( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
خدايا دخل ِ ما را خرج آورد( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
دست ما هم برسد به دامنِ تن نازت( مهران مقدم ) - سه شنبه 5 اسفند 1393
زبانِ شاعري بوسيدم امشب ( مهران مقدم ) ... - يکشنبه 3 اسفند 1393
دلِ تنهاتـــرينَت دلبـــــــــر ِمن ( مهران مقدم ) - يکشنبه 3 اسفند 1393
غروبِ دق نبود وقتي تو بودي ( مهران مقدم ) - يکشنبه 3 اسفند 1393
شب با خيالِ خالي با بسترم ستيزم( مهران مقدم ) - يکشنبه 3 اسفند 1393
خمخانه تو و شربت و پيمانه تويي تو ( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
صداي آه مي آمد تو بودي؟ ( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
شب که آمد دست به دامان شد خيال کردم تويي ( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
دلم تنگِ همان فتنه است، جهان پُر شور وشر گردد ( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
به باغ ِ سينه سيبِ خاص دارم( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
تمامِ فصل ِ رويت چون خزان است( مهران مقدم ) ... - شنبه 2 اسفند 1393
در بندِ دماوند منم، پيرترينم( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
همــــــه پنجـــره ها بي تو تارند( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
شبي ماه و صداي ماچ و بوسه( مهران مقدم ) - شنبه 2 اسفند 1393
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد